DONEREN

ANBI-gegevens stichting Beukenrode

Stichting Beukenrode
palliatieve thuiszorg & hospice
Westland Midden-Delfland Hoek van Holland

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Beukenrode is als volgt verwoord in de statuten:
“Het verlenen van hulp, zorg en eventuele nazorg aan terminale patiënten en hun verwanten in Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van aanvullende zorg en begeleiding aan terminale patiënten thuis, in een hospice en zorginstellingen; het verkrijgen van voorzieningen voor verzorging en begeleiding van terminale patiënten; het geven en/of doen geven van begeleiding aan verwanten van terminale patiënten, het werven, selecteren, opleiden en inzetten van vrijwilligers ten behoeve van deze taken; het voorlichten over thuissterven, het aansluiten op en het samenwerken met instanties en groeperingen die op hetzelfde of een aanverwant terrein werkzaam zijn; en alle andere activiteiten die tot het doel bevorderlijk zijn.

Algemene gegevens

Naam Anbi Stichting Beukenrode
Bekend onder de naam Beukenrode
Telefoon 0174-621357
K.v.K. 27362176
RSIN/fiscaal nummer 821572325
Bezoekadres Dijkweg 47, 2671 GA Naaldwijk
Websiteadres www.beukenrode.org
Bestuurssecretariaat Mevr. Tine Verkade
Dijkweg 47, 2671 GA Naaldwijk
info@beukenrode.org

Beloningsbeleid
Stichting Beukenrode heeft drie coördinatoren in dienst (0,6 fte). Voor de beloning wordt de cao Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) grotendeels gevolgd.
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers die geen beloning en/of kostenvergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Met onderstaande links kunt u de verschillende jaarverslagen downloaden.

Financiële verantwoording
Met onderstaande links kunt u de verschillende jaarrekeningen downloaden.