Vertrouwenspersoon Beukenrode

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een organisatie aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op persoonlijke problemen, pesterijen, discriminatie of seksuele intimidatie. Op de werkvloer komt het wel eens voor dat er mensen gepest worden. Als deze persoon zijn verhaal kwijt wil dan kan men zich wenden tot de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die gezet kunnen worden. Hij ondersteunt de hulpvrager bij gesprekken met derden, bijvoorbeeld bij bemiddeling of het indienen van een klacht.

De vertrouwenspersoon verwijst zo nodig door naar professionele hulpverlening. De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

  • Het verzorgen van eerste opvang van vrijwilligers en medewerkers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
  • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • De vrijwilliger of medewerker informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
  • Het desgewenst begeleiden, als de vrijwilliger of de medewerker de zaak aan de orde wil stellen bij de klachtfunctionaris uit het bestuur van de organisatie.
  • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
  • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
  • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon van Beukenrode is de vrouw J. Garretsen, bereikbaar via email op j.a.j.garretsen@online.nl
Bij afwezigheid of ziekte is haar vervanger dhr. P. Schijen, bereikbaar via p.schijen@gmail.com
Beiden zijn gepensioneerd huisarts in het Westland.

Download het protocol ongewenst gedrag