Over Beukenrode

Palliatieve terminale zorg is zorg als genezing niet meer mogelijk is en de laatste fase van uw leven aanbreekt. In deze fase staat uw welbevinden en comfort centraal. Beukenrode is hét loket voor palliatieve terminale zorg in de regio Westland (gemeenten Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland). Wij bieden ondersteuning en hulp aan iedereen uit de regio vanaf 18 jaar met een levensverwachting van drie maanden of minder, ongeacht levensovertuiging en achtergrond.

Wij doen dit met een team van 160 vrijwilligers vier betaalde coördinatoren (2,5 fte) ten behoeve van de 2 hospices en de thuisondersteuning. Daarnaast is er een manager in dienst voor 14 uur per week. Voor de beloning wordt de cao Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) grotendeels gevolgd.

Bestuur

Het bestuur van stichting Beukenrode bestaat uit:

  • Annie van Antwerpen (voorzitter)
  • Sjaak Noordam (penningmeester)
  • Rianne de Goeij (bestuurslid)
  • Erik Boekestein (bestuurslid)

Wilt u contact opnemen met het bestuur? Mail dan naar secretariaat@beukenrode.org

bestuur

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers die geen beloning en/of kostenvergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden ontvangen.

Bestuursleden worden voor 4 jaar benoemd en kunnen daarna nog 1 maal een termijn bijtekenen. Het bestuur komt minimaal 6 keer per jaar bijeen om de beleidslijnen uit te zetten. De praktische uitvoering van de bestuurstaken wordt gedelegeerd aan de manager.

In het strategisch beleidsplan 2022-2025 heeft het bestuur in samenspraak met coördinatoren, vrijwilligers en vele stakeholders de richting aangegeven waar Beukenrode in de komende jaren naar verwachting naar toe ontwikkelt. 

Download strategisch plan 2022 - 2025