Doneren

Doneren

De subsidie en eigen bijdrages van gasten zijn niet toereikend voor de exploitatiekosten van Beukenrode. Zij waarborgen de exploitatie van Beukenrode en het onderhoud van het hospice. Ook wordt er invulling gegeven aan extra wensen. Soms krijgt Beukenrode een gift van een dankbare familie voor de inzet van de vrijwilligers, van kerken of regionale goede doelen organisaties.

Maar er zijn meer mogelijkheden. De Vrienden van Beukenrode is een ANBI-instelling. Dat houdt in dat de belastingdienst onze stichting heeft erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling en giften daarmee fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Ook houdt het in dat alle ontvangen gelden rechtstreeks ten goede komen aan het werk van de vrijwilligers.

Periodieke gift: gunstig voor u én voor Beukenrode

U kunt fiscaal voordeel genieten door periodiek te schenken aan Beukenrode palliatieve thuiszorg & hospice. Het voordeel hiervan is dat de periodieke gift volledig aftrekbaar is van de belasting (een normale gift is niet, of slechts voor een deel aftrekbaar). Dit geldt niet alleen voor een grote schenking. Donateurs kunnen hun gewone jaarlijkse bijdrage omzetten in een periodieke schenking en daarmee fiscaal voordeel halen*.

Voorheen was voor het opstellen van een gift tussenkomst van een notaris vereist. Dat is nu niet meer. Een periodieke gift kan rechtstreeks met Beukenrode worden afgesproken en vastgelegd. De voorwaarde voor aftrekbaarheid van de periodieke gift is dat deze voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren wordt vastgelegd. U geeft Beukenrode daarmee ook zekerheid voor de toekomst.

  • Met deze vorm van schenken kunt u uw jaarlijkse bijdrage aan Beukenrode in uw aangifte inkomstenbelasting volledig in mindering brengen op uw belastbaar inkomen, zonder dat u hiervoor eerst de giftendrempel (1% van uw belastbaar inkomen) moet overschrijden.

Download de PDF folder over Periodiek Schenken hier

Regelen
Met ingang van 1 januari 2014 is de wetgeving met betrekking tot periodiek schenken gewijzigd. Waar voorheen een notariële akte noodzakelijk was, is dat nu niet meer het geval. Een schriftelijke overeenkomst tussen schenker en ontvanger is voldoende.

U kunt daarvoor deze standaardovereenkomst bekijken, downloaden en/of invullen.
De gegevens van Beukenrode staan al ingevuld. U ondertekent zowel het exemplaar voor uzelf, als voor Beukenrode en stuurt beide exemplaren naar:

Beukenrode
T.a.v. Penningmeester
Dijkweg 47
2671 GA Naaldwijk

Beukenrode ondertekent beide exemplaren. U ontvangt één exemplaar retour dat u bij uw belastingadministratie dient te bewaren. De Belastingdienst kan hier namelijk om vragen (steeksproefgewijs) als bewijsstuk van uw schenkingsaftrek.

Betalingsvolmacht
Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar Beukenrode wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar Beukenrode stuurt, geeft u Beukenrode toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

Voor meer informatie over periodiek schenken, kunt u terecht op deze pagina op de site van de belastingdienst.

Goed om te weten dat Beukenrode een erkend goed doel is en door de belastingdienst wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Beukenrode is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Wilt u ook een donatie doen?

Ook u kunt Beukenrode palliatieve thuiszorg en hospice steunen. Dit kunt u doen door een eenmalige financiële bijdrage maar ook door vriend te worden. Een gift, legaat, erfstelling of sponsorschap is natuurlijk ook mogelijk. Daarnaast vragen wij u om aan ons te denken bij verjaardagen, bruiloften, jubilea, openingen en andere gebeurtenissen. Wij denken graag met u mee.

Velen van u zullen hebben ervaren hoe ingrijpend het is om iemand te verliezen. En hoe belangrijk het is dat er op een goede manier afscheid genomen kan worden. Zo goed als het maar kan. Daarom Beukenrode, daarom uw steun!

De Stichting Vrienden van Beukenrode heeft de ANBI-status, onder nummer: 8559.81.349
Inschrijving Kamer van Koophandel nr. 65104013
IBAN/Rekeningnummer NL56RABO 0118 6849 49
t.n.v. Stichting Vrienden van Beukenrode

Doneer hier direct online.