Doneren

De subsidie en eigen bijdrages van gasten zijn niet toereikend voor de exploitatiekosten van Beukenrode. Wij zijn afhankelijk van giften. Er zijn meerdere opties om te doneren. Mocht één van de opties u niet passen, neem dan contact met ons op via vrienden@beukenrode.org. 

Stichting Vrienden van Beukenrode: IBAN nummer NL56 RABO 0118 6849 49.

Wilt u ook een donatie doen?

Ook u kunt Beukenrode steunen. Op een manier die bij u past. Een (periodieke) gift, een parterschap, legaat, erfstelling of sponsorschap is natuurlijk ook mogelijk. Daarnaast vragen wij u om aan ons te denken bij verjaardagen, bruiloften, jubilea, openingen en andere gebeurtenissen. Wij denken graag met u mee. Door giften wordt de exploitatie van Beukenrode en het onderhoud van het hospice geborgd. Ook wordt er invulling gegeven aan extra wensen. Soms krijgt Beukenrode een gift van een dankbare familie voor de inzet van de vrijwilligers, van kerken of regionale goede doelen organisaties.

Maar er zijn meer mogelijkheden. De Stichting Vrienden van Beukenrode heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat de belastingdienst de stichting heeft erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling en giften daarmee fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Ook houdt het in dat alle ontvangen gelden rechtstreeks ten goede komen aan het werk van de vrijwilligers.

Velen van u zullen hebben ervaren hoe ingrijpend het is om iemand te verliezen. En hoe belangrijk het is dat er op een goede manier afscheid genomen kan worden. Zo goed als het maar kan. Daarom Beukenrode, daarom uw steun! 

De Stichting Vrienden van Beukenrode heeft de ANBI-status, onder nummer: 8559.81.349
Inschrijving Kamer van Koophandel nr. 65104013

IBAN/Rekeningnummer NL56RABO 0118 6849 49
t.n.v. Vrienden van Beukenrode

Nalaten aan Beukenrode 

Hoe mooi is het om na uw overlijden te schenken aan een goed doel dat u belangrijk vindt. Stichting Beukenrode is zo’n goed doel om uw vermogen aan na te laten! 

Folder nalaten aan Beukenrode

U kunt fiscaal voordeel genieten door periodiek te schenken aan Het voordeel hiervan is dat de periodieke gift volledig aftrekbaar is van de belasting (een normale gift is niet, of slechts voor een deel aftrekbaar). Dit geldt niet alleen voor een grote schenking. Donateurs kunnen hun gewone jaarlijkse bijdrage omzetten in een periodieke schenking en daarmee fiscaal voordeel halen*.

Een periodieke gift kan rechtstreeks met Beukenrode worden afgesproken en vastgelegd. De voorwaarde voor aftrekbaarheid van de periodieke gift is dat deze voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren wordt vastgelegd. U geeft Beukenrode daarmee ook zekerheid voor de toekomst.

  • Met deze vorm van schenken kunt u uw jaarlijkse bijdrage aan Beukenrode in uw aangifte inkomstenbelasting volledig in mindering brengen op uw belastbaar inkomen, zonder dat u hiervoor eerst de giftendrempel (1% van uw belastbaar inkomen) moet overschrijden.   

Een schriftelijke overeenkomst tussen schenker en ontvanger is voldoende.

U kunt daarvoor deze standaardovereenkomst bekijken, downloaden en/of invullen.
De gegevens van Beukenrode staan al ingevuld. U ondertekent zowel het exemplaar voor uzelf, als voor Beukenrode en stuurt beide exemplaren naar:

Beukenrode
T.a.v. Vrienden van Beukenrode
Dijkweg 47
2671 GA Naaldwijk

Beukenrode ondertekent beide exemplaren. U ontvangt één exemplaar retour dat u bij uw belastingadministratie dient te bewaren. De Belastingdienst kan hier namelijk om vragen (steeksproefgewijs) als bewijsstuk van uw schenkingsaftrek.

Betalingsvolmacht
Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar Beukenrode wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar Beukenrode stuurt, geeft u Beukenrode toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

Voor meer informatie over periodiek schenken, kunt u terecht op deze pagina op de site van de belastingdienst.

Goed om te weten dat Beukenrode een erkend goed doel is en door de belastingdienst wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Beukenrode is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Heeft u iets te vieren? Zakelijk of prive?

Wij hebben een cadeaubox die u neer kunt zetten of gebruik onze QR-code op uw uitnodiging of uw feest. Neem contact op als u vragen heeft. 

QR-code downloaden

Cadeaubox

Download de partnerovereenkomst als u zakelijk of particulier partner wilt worden. Stuur de overeenkomst ingevuld en ondertekend per email naar vrienden@beukenrode.org of Antwoordnummer 13028, 2670 VE De Lier t.a.v. Vrienden van Beukenrode.

U kunt fiscaal voordeel genieten door periodiek te schenken aan Beukenrode palliatieve thuiszorg & hospice.