Financiering

De financiering van de hospices en thuisondersteuning komt gedeeltelijk vanuit subsidie. Beukenrode krijgt subsidie van het ministerie van VWS ten behoeve van de coördinatie van de vrijwilligers. De hoogte van deze subsidie is afhankelijk van het gemiddeld aantal gasten en cliënten van de afgelopen 3 jaar. Omdat Beukenrode de deuren van het hospice in ’s-Gravenzande pas in 2021 heeft geopend, krijgen we nog een beperkte subsidie. Ook geeft de gemeente Westland subsidie voor de huishoudelijke hulp en voor de scholing van vrijwilligers. Voor dit laatste krijgen we ook een kleine subsidie van de gemeente Midden Delfland.

Een andere inkomstenbron is de eigen bijdrage die elke gast in het hospice per dag betaalt voor het verblijf.

Om de exploitatie van Beukenrode sluitend te krijgen zijn we voornamelijk afhankelijk van de medewerking van sponsoren, partners, donateurs en fondsen. Er zijn twee stichtingen. 

"Stichting Beukenrode" faciliteert alle geldstromen rondom de dagelijkse exploitatie van Beukenrode.

De "Stichting Vrienden van Beukenrode" zet zich daarnaast in om gelden te verzamelen zodat het begrotingstekort van het hospice gedicht kan worden.

Beide stichtingen beschikken over de ANBI status.

ANBI Gegevens Stichting Beukenrode

 De doelstelling van  Stichting Beukenrode is als volgt verwoord in de statuten:
“Het verlenen van hulp, zorg en eventuele nazorg aan terminale patiënten en hun verwanten in Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van aanvullende zorg en begeleiding aan terminale patiënten thuis, in een hospice en zorginstellingen; het verkrijgen van voorzieningen voor verzorging en begeleiding van terminale patiënten; het geven en/of doen geven van begeleiding aan verwanten van terminale patiënten, het werven, selecteren, opleiden en inzetten van vrijwilligers ten behoeve van deze taken; het voorlichten over thuissterven, het aansluiten op en het samenwerken met instanties en groeperingen die op hetzelfde of een aanverwant terrein werkzaam zijn; en alle andere activiteiten die tot het doel bevorderlijk zijn.

Algemene gegevens

Naam Anbi Stichting Beukenrode
Bekend onder de naam Beukenrode
Telefoon 0174-621357
K.v.K. 27362176
RSIN/fiscaal nummer 821572325


Bezoekadres: Dijkweg 47, 2671 GA Naaldwijk
Websiteadres: www.beukenrode.org
Bestuurssecretariaat Mevr. Tine Verkade
Dijkweg 47, 2671 GA Naaldwijk
info@beukenrode.org

Met onderstaande links kunt u de jaarverslagen van 2021 downloaden.

Stichting Vrienden van Beukenrode

De Vrienden van Beukenrode is een zelfstandige stichting met een belangrijk doel. Namelijk het ondersteunen van het werk van de vrijwilligers terminale thuiszorg. De vriendenstichting zet zich in voor versterking van de activiteiten – ook financieel – en het vergroten van de bekendheid van Beukenrode in de regio. Er zijn onvoldoende structurele subsidies voor scholing en vorming van de vrijwilligers, voor het plaatsen van advertenties, de kosten voor huisvesting en dergelijke. Daarom is het noodzakelijk gelden te verwerven om het werk van Beukenrode in onze regio nu en in de toekomst veilig te stellen.

Het bestuur

 • Pieter Eenhoorn, voorzitter
 • Henk Salome, penningmeester

ANBI-gegevens Stichting Vrienden van Beukenrode

De doelstelling van de "Stichting Vrienden van Beukenrode" is als volgt verwoord in de statuten:

 1. De Stichting heeft ten doel het werven van fondsen ten behoeve van de zorg door vrijwilligers gegeven voor- en de begeleiding van terminale patiënten thuis en in zorg- en verpleeginstellingen, en meer in het bijzonder ten behoeve van de statutair in Gemeente Westland gevestigde stichting: Stichting Beukenrode, (palliatieve thuiszorg & hospice) die voornoemde zorg en begeleiding aanbiedt;
 2. Het mede creëren van maatschappelijk draagvlak voor het werk van de Stichting Beukenrode;
 3. Het mede vergroten van de naamsbekendheid en de diensten van de Stichting Beukenrode.”
  De Stichting Vrienden van Beukenrode tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. het werven van financiële- en materiële middelen ten behoeve van de stichting Beukenrode;
  b. het onder de aandacht brengen en het geven van voorlichting over de stichting Beukenrode;
  c. al hetgeen nuttig en geoorloofd is voor het bereiken van de gestelde doelen.

 

Algemene gegevens

Naam: Anbi Stichting Vrienden van Beukenrode
Bekend onder de naam: Vrienden van Beukenrode
Kamer van Koophandel nr. 65104013
RSIN/fiscaalnummer 855981349

Beloningsbeleid
De Stichting Vrienden van Beukenrode heeft geen betaalde medewerkers in dienst.
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers die geen beloning en/of kostenvergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.

Verslagen van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording kunt u via onderstaande link inzien.

Jaarverslag Stichting Vrienden van Beukenrode

Jaarverslag ANBI Stichting Vrienden van Beukenrode 2022