kookvrijwilliger 110722sgr hospice 03

Hoofdbestanddelen van de functie 

 1. Zorgdragen voor de avondmaaltijd 
 2. Ondersteunen van de gast bij de avondmaaltijd
 3. Gastheer/gastvrouw functie bij de avondmaaltijd
 4. Signaleren en mondeling overdragen. 

Profiel van de vrijwilliger 

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden de vrijwilligers van Beukenrode emotionele, sociale en lichamelijke ondersteuning aan gasten en hun naasten zodat deze laatste levensfase op een ‘zo waardig mogelijke’ manier kan worden beleefd.  

De vrijwilliger van Stichting Beukenrode heeft het hart op de goede plek en geeft binnen de werkzaamheden invulling aan het zorgen voor terminaal zieke gasten die in het hospice willen overlijden. De vrijwilliger heeft een signalerende functie voor wat betreft het welzijn van de gasten en naasten.  

Verpleegkundige zorg wordt verleend door de professionele thuiszorg. De vrijwilliger wordt terdege op haar/zijn taak voorbereid middels een basistraining en vervolgtrainingen.  De vrijwilliger wordt begeleid door de coördinator. 


Het werk van de vrijwilliger vraagt persoonlijke betrokkenheid en inzet. Maar inzet en betrokkenheid alleen zijn niet voldoende. Er worden ook andere capaciteiten gevraagd. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij:                

 •   kan koken op huishoudelijk niveau en weet op passende de wijze een maaltijd te presenteren 
 •   Rekening houdt met de wensen van de gast met betrekking tot het bereiden van de dinermaaltijd. 
 •   op respectvolle en niet oordelende wijze kan aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de gasten of naasten                                        
 • zich bescheiden kan opstellen en ruimte biedt aan de gast en/of naasten 
 • sociale basisvaardigheden kan toepassen, waaronder empathisch luisteren. 
 • in staat is om veiligheid en vertrouwen te bieden
 • beschikt over de nodige dosis geduld
 • kan omgaan met verdriet, pijn en lijden van terminale gasten en hun naasten 
 • in staat is  zijn/haar eigen grenzen aan te geven m.b.t. verantwoordelijkheden en persoonlijk functioneren
 • zowel zelfstandig kan werken als in teamverband 
 • beschikt over een probleemoplossende houding en  bereidheid toont om de voor de functie benodigde capaciteiten te leren 
 • flexibel inzetbaar is                                                                   

Werkzaamheden kookvrijwilliger: 

 • ‘Er zijn’ (nabijheid, gezelschap en veiligheid bieden) voor de gast en diens naasten 
 • Begeleiding, steun en een luisterend oor aan de gast bieden  
 • Inventariseren van de wensen voor de avondmaaltijd 
 • Voorbereidingen treffen (waaronder de boodschappen doen) en bereiden van de avondmaaltijd 
 • Hulp en ondersteuning bieden bij eten en drinken 
 • Zorgdragen voor ‘sfeer’ aan tafel  
 • Signaleren van veranderingen m.b.t. eten en drinken doorgeven aan de dienstdoende coördinator/verpleegkundige 
 • Mondeling overdragen volgens gestelde afspraken 
 • Voorkomende huishoudelijke handelingen m.b.t. keuken en keukenmaterialen  

Praktische voorwaarden voor hospice 

 • minimale inzetbaarheid: 30 diensten per jaar inclusief vakanties en ziekte; 1 x per 4/5 weken 1 weekenddienst; 1 x per jaar 1 feestdag.                                                                   
 • diensten zijn van 15.30-19.30 uur. Zelf in te roosteren in het digitale roosterprogramma.  
 • bereid tot het volgen van trainingen, evaluatie- en themabijeenkomsten; 
 • langer dan één jaar beschikbaar zijn