IMG 3764

Hoofdbestanddelen van de functie 

 • Ondersteunen van de gast en dienst naasten 
 • Helpen bij de praktische verzorging van terminale gasten 
 • Signaleren, rapporteren of mondeling overdragen. 
 • Zorgdragen voor het ‘huishouden’  

Profiel van de vrijwilliger 

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden de vrijwilligers van Beukenrode emotionele, sociale en lichamelijke ondersteuning aan gasten en hun naasten zodat deze laatste levensfase op een ‘zo waardig mogelijke’ manier kan worden beleefd.  

De vrijwilliger van Stichting Beukenrode heeft het hart op de goede plek en geeft binnen de werkzaamheden invulling aan het zorgen voor terminaal zieke gasten die in het hospice willen overlijden. De vrijwilliger heeft een signalerende functie voor wat betreft het welzijn van de gasten en naasten.  

Verpleegkundige zorg wordt verleend door de professionele thuiszorg. De vrijwilliger wordt terdege op haar/zijn taak voorbereid middels een basistraining en vervolgtrainingen. De vrijwilliger wordt begeleid door de verpleegkundige en de coördinator.  

 
Het werk van de vrijwilliger vraagt persoonlijke betrokkenheid en inzet. Maar inzet en betrokkenheid alleen zijn niet voldoende. Er worden ook andere capaciteiten gevraagd.  
Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij:                

 •  op respectvolle en niet oordelende wijze kan aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de gasten en/of naasten                                        
 • zich bescheiden kan opstellen en ruimte biedt aan de gast en/of naasten
 • sociale basisvaardigheden kan toepassen, waaronder  empathisch luisteren.                                     
 • in staat is om veiligheid en vertrouwen te bieden                                                                               
 • beschikt over de nodige dosis geduld
 • kan omgaan met verdriet, pijn en lijden van terminale gasten en hun naasten 
 • in staat is zijn/haar eigen grenzen aan te geven m.b.t. verantwoordelijkheden en persoonlijk functioneren 
 • zowel zelfstandig kan werken als in teamverband
 • beschikt over een probleemoplossende houding en bereidheid toont om de voor de functie benodigde capaciteiten te leren
 • flexibel inzetbaar is                                                                                                                        

Werkzaamheden zorgvrijwilliger: 

 • ‘Er zijn’ (nabijheid, gezelschap en veiligheid bieden) voor de gast en diens naasten 
 • Begeleiding, steun, een luisterend oor aan de gast bieden  
 • Hulp bieden bij verzorging wel/niet in samenwerking met naasten en verpleging zoals het helpen bij wassen, aankleden, toiletgang, verplaatsen in bed, kussens schikken; helpen bij eten en drinken 
 • Signaleren van veranderingen; lichamelijke toestand en deze doorgeven aan de dienstdoende coördinator/verpleegkundige 
 • Aanbieden van complementaire zorg (bijvoorbeeld hand/voet massage) 
 • Rapporteren en mondeling overdragen volgens gestelde afspraken 
 • Voorkomende huishoudelijke handelingen, exclusief structureel schoonmaakwerk 
 • Praktische ondersteuning zoals koffie verzorgen,  telefoon aannemen  

Praktische voorwaarden voor hospice 

 • minimale inzetbaarheid: gemiddeld 1 dienst per week; 1 x per 4/5 weken 1 weekenddienst; 1 x per jaar 1 feestdag.                                                                   
 • diensten zijn van 7.30 – 11.30, 11.30 – 15.30, 15.30 – 19.30 of 19.30-23.00. Zelf in te roosteren in het digitale  roosterprogramma 
 • bereid zijn tot het volgen van trainingen, evaluatie- en themabijeenkomsten; 
 • langer dan één jaar beschikbaar zijn.