Thuiszorg

Profiel van de vrijwilliger 

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden de vrijwilligers van Beukenrode emotionele, sociale en lichamelijke ondersteuning aan cliënten en hun naasten zodat deze laatste levensfase op een ‘zo waardig mogelijke’ manier kan worden beleefd.  

De vrijwilliger van Stichting Beukenrode heeft het hart op de goede plek en geeft binnen de werkzaamheden invulling aan het zorgen voor terminaal zieke cliënten die thuis willen overlijden. De vrijwilliger heeft een signalerende functie voor wat betreft het welzijn van de cliënten en naasten.  Verpleegkundige zorg wordt verleend door de professionele thuiszorg. De vrijwilliger wordt terdege op haar/zijn taak voorbereid middels een basistraining en vervolgtrainingen. De vrijwilliger wordt begeleid door de coördinator. 

 
Het werk van de vrijwilliger vraagt persoonlijke betrokkenheid en inzet. Maar inzet en betrokkenheid alleen zijn niet voldoende. Er worden ook andere capaciteiten gevraagd. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij:                

 • op respectvolle en niet oordelende wijze kan aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de cliënten /of naasten                                        
 • zich bescheiden kan opstellen en ruimte biedt aan de cliënt en/of naasten
 • sociale basisvaardigheden kan toepassen, waaronder empathisch luisteren.
 • in staat is om veiligheid en vertrouwen te bieden
 • beschikt over de nodige dosis geduld 
 • kan omgaan met verdriet, pijn en lijden van terminale cliënten en hun naasten
 • in staat is zijn/haar eigen grenzen aan te geven m.b.t. verantwoordelijkheden en persoonlijk functioneren 
 • zelfstandig  kan werken ten tijde van een inzet 
 • in teamverband kan werken 
 • beschikt over een probleemoplossende houding en bereidheid toont om de voor de functie benodigde capaciteiten te leren 
 • flexibel inzetbaar is                                                                                                                                                               

Werkzaamheden thuiszorgvrijwilliger: 

 • ‘Er zijn’ (nabijheid, gezelschap en veiligheid bieden) voor de cliënt en diens naasten 
 • Begeleiding, steun, een luisterend oor aan de cliënt bieden  
 • Hulp bieden bij verzorging wel/niet in samenwerking met naasten en verpleging zoals het helpen bij toiletgang, verschonen, verplaatsen in bed, kussens schikken; helpen bij eten en drinken 
 • Signaleren van veranderingen; lichamelijke toestand en deze doorgeven aan de dienstdoende coördinator/thuiszorgverpleegkundige 
 • Evt. aanbieden van complementaire zorg (bijvoorbeeld hand/voet massage) indien de vrijwilliger hiervoor geschoold is. 
 • Rapporteren en mondeling overdragen volgens gestelde afspraken 
 • Praktische voorwaarden thuisinzetten 
 • Inzetbaarheid  bij een inzet maximaal 4 uur achter elkaar en maximaal 2 diensten per week 
 • Inzet is niet structureel ingezet, soms is er geen cliënt. Het aantal inzetten per jaar kan verschillen.  
 • Bij een inzet wordt altijd gekeken naar een zg. ‘match’ met cliënt.  
 • Bereid/ verplicht tot het volgen van trainingen, evaluatie- en themabijeenkomsten 
 • Langer dan 1 jaar beschikbaar zijn  

Verschil thuis-vrijwilliger t.o.v. hospice-vrijwilliger:  

 • De vrijwilliger komt bij iemand thuis en bevindt zich in iemands privé situatie 
 • Solistisch vrijwilligerswerk 
 • De vrijwilliger is meestal permanent in dezelfde ruimte als de cliënt.  
 • ‘Er zijn’: Afstemmen op de behoefte van de cliënt/mantelzorger. Het is handig wanneer de vrijwilliger iets voor zichzelf meeneemt om te doen (boek o.i.d.) 
 • De vrijwilliger wordt niet ingewerkt in de thuissituatie (wel ingewerkt in het hospice opdat hij/zij bekend raakt met de doelgroep) 
 • Verschil in taak: Minder/geen hand en span diensten in huis