DSC 0320

De vrijwilliger van Stichting Beukenrode heeft het hart op de goede plek en geeft binnen de
werkzaamheden invulling aan het zorgen voor terminaal zieke gasten die in het hospice
willen overlijden. 

Hoofdbestanddelen van de functie 

 1. (Praktische) ondersteuning bieden: gastvrij ontvangst van bezoekers; telefoon aannemen; verzorgen van maaltijden  (ontbijt en lunch); draagt zorg voor de sfeer in huis
 2. Ondersteunen van de gast en zijn of haar naasten 
 3. Signaleren, rapporteren of mondeling overdragen. 
 4. Zorgdragen voor het ‘huishouden’ (geen structureel schoonmaakwerk)  

Profiel van de vrijwilliger 

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden de vrijwilligers van Beukenrode emotionele, sociale en lichamelijke ondersteuning aan gasten/cliënten en hun naasten zodat deze laatste levensfase op een ‘zo waardig mogelijke’ manier kan worden beleefd.  

De vrijwilliger van Stichting Beukenrode heeft het hart op de goede plek en geeft binnen de werkzaamheden invulling aan het zorgen voor terminaal zieke gasten die in het hospice willen overlijden. De vrijwilliger heeft een signalerende functie voor wat betreft het welzijn van de gasten en naasten.  

Verpleegkundige zorg wordt verleend door de professionele thuiszorg. De vrijwilliger wordt terdege op haar/zijn taak voorbereid middels een basistraining en vervolgtrainingen. De vrijwilliger wordt begeleid door de coördinator. 

Het werk van de vrijwilliger vraagt persoonlijke betrokkenheid en inzet. Maar inzet en betrokkenheid alleen zijn niet voldoende. Er worden ook andere capaciteiten gevraagd. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij:                

 •  een gastvrije en open houding kan aannemen, opdat gasten en naasten zich welkom voelen.  
 •  op respectvolle en niet oordelende wijze kan aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de gasten/of naasten                                        
 • zich bescheiden kan opstellen en ruimte biedt aan de gast en/of naasten
 • sociale basisvaardigheden kan toepassen waaronder empathisch luisteren.                                     
 • in staat is om veiligheid en vertrouwen te bieden
 • beschikt over de nodige dosis geduld 
 • kan omgaan met verdriet, pijn en lijden van terminale gasten en hun naasten
 • in staat is  zijn/haar eigen grenzen aan te geven m.b.t. verantwoordelijkheden en persoonlijk functioneren
 • zowel zelfstandig kan werken als in teamverband
 • beschikt over een probleemoplossende houding en  bereidheid toont om de voor de functie benodigde capaciteiten te leren
 • flexibel  inzetbaar is 

  Werkzaamheden gastvrouw/gastheer: 

 • ‘Er zijn’ (nabijheid, gezelschap en veiligheid bieden) voor de gast en diens naasten 
 • Begeleiding, steun, een luisterend oor voor de patiënt bieden  
 • Hulp en ondersteuning bieden bij eten en drinken 
 • Praktische ondersteuning zoals koffie/thee verzorgen, telefoon aannemen 
 • Signaleren van veranderingen; lichamelijke toestand en deze doorgeven aan de dienstdoende coördinator/verpleegkundige 
 • Rapporteren en mondeling overdragen volgens gestelde afspraken 
 • Voorkomende huishoudelijke handelingen, exclusief structureel schoonmaakwerk 

Praktische voorwaarden voor hospice 

 • minimale inzetbaarheid: 1 dienst per week; 1 x per 4/5 weken 1 weekenddienst; 1 x per jaar 1 feestdag.                                                                   
 • diensten zijn van 7.30 – 11.30 of 11.30 – 15.30. Zelf in te roosteren in het digitale  roosterprogramma 
 • bereid zijn tot het volgen van trainingen, evaluatie- en themabijeenkomsten; 
 • langer dan één jaar beschikbaar zijn.  

Verschil gastvrouw/gastheer t.o.v. zorgvrijwilliger in het hospice: 

 De gastvrouw/heer voert geen (ADL) zorgtaken uit bij een gast van het hospice.